• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ 
  • کد خبر : ۵۲۹۱
مزایده بوفه مركز آموزشی درمانی بوعلی سینا

مزایده بوفه مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا

زمان برگزاری: 1400/06/15 لغایت 1400/06/28

مزایده به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0