نقشه راهنمای مراجعین به مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا

 

واحدهای اداری:   بخش های درمانی:   سایر واحدها:
1. ساختمان مدیریت 6. داروخانه 1. اورژانس 6. عفونی، داخلی 1. درمانگاه
2. دفتر پرستاری 7. کتابخانه و سالن مطالعه 2. آی سی یو کرونا 7. دیالیز 2. تصویربرداری
3. حسابداری و انفورماتیک 8. کارپردازی 3. قلب(اکو، تست ورزش)   3. میز خدمت
4. معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز 9. کارگزینی 4. ایزوله   4. بوفه
5. مدارک پزشکی 10. اسناد پزشکی 5. اعصاب   5. سرویس بهداشتی عمومی

 

 

جهت مراجعه به دفتر موسسه خیریه بیمارستان در قسمت زیر کلیک نمایید.

دفتر موسسه خیریه بیمارستان بوعلی سینا

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0