گروه های آموزشی

 

  پزشکی عمومی

 

 

 

پزشکی تخصصی

 

 

 

 

 

 


پیراپزشکی


بهداشت   


پرستاری و مامایی

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0