دکتر ماهیار صدیقی، معاون درمان مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 فعالیت های پژوهشی دکتر ماهیار صدیقی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0