شرح وظایف دبیرخانه


کنترل ورود و خروج کلیه نامه های اداری به دبیرخانه
وارد کردن نامه ها و شماره  و تاریخ در کامپیوتر
گرفتن فاکس و مخابره فاکس به قسمتها و ادارات مختلف
پذیرش و آماده نمودن نامه های مربوط به حوزه وظیفه
جمع آوری آمار و ارائه اطلاعات مورد نیاز مسئولین مربوطه
انجام وظیفه تحت نظر مسئول مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0