شرح وظایف سوپر وایزر رادیولوژی

تعریف:سوپر وایزر رادیولوژی یکی از کارشناسان رادیولوژی است که از طریق مسئول فنی رادیولوژی به ریاست واحد درمانی جهت تصدی این پست معرفی می شود. در صورت نبود کارشناس یکی از کاردان ها برای این مسئولیت معرفی می گردد.

علاوه برشرح وظایف کارشناس رادیولوژی وظایف زیر برعهده سوپر وایزر رادیولوژی است

1- ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف رادیولوژی

2- بررسی واخذ کنترل کیفی قسمت های بخش وارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی

3-رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی

4-عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی وفعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی

5-کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و ... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها

6-تنظیم برنامه های روزانه وکشیک رادیولوژی

7-بازبینی،کنترل دائمی وبه موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه وپیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه

8-ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری،استحقاقی واستعلاجی

9- همکاری با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

10- داشتن همکاری لازم وبه موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز

شرح وظایف کارشناس رادیولوژی

1. طرح ریزی وانجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه
2. مطالعه بمنظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز
3. دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژی
4. آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی بنحویکه مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد.
5. انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یا فلورسکوپی از عضو مورد نظر بیمار بعمل می آید.
6. بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط
7. راهنمایی – کنترل تکنسین های رادیولوژی بهنگام انجام امور فوق بر اساس دستورات رادیولوژیست
8. مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن
9. همکاری در نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست
10. نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر مسئول کشیک مربوطه
11. شرکت در برنامه ریزی آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
12. تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله فلوروسکوپی– آنژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژی مربوطه
13. کنترل کلیدهای دستگاه رادیوگرافی
14. همکاری با کارشناسان مربوط در زمینه انتخاب روشهای مناسب بمنظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه
15. استفاده از وسایل حفاظتی مناسب جهت بیمار و همراه بیمار
16. انجام گرافی های ساده براساس برنامه تنظیم شده زمانی
17. اطمینان یافتن از آمادگی بیمار قبل از انجام گرافی
18. تحویل تمامی کلیشه ها اعم از بستری و سرپایی به پذیرش بعد از خاتمه کار
19. ممهور نمودن برگه های درخواست به مهر پرسنلی (درج ساعت خاتمه گرافی – کد پرسنلی – تعداد و سایز فیلم های مصرف شده ) در پشت برگه های درخواست .
20. انجام گرافی پرتابل بر اساس برنامه تنظیمی و ثبت پرتابل انجام شده در دفتر مخصوص
21. پاکت نمودن کلیشه های تهیه شده و درج مشخصات بیمار ( نام بیمار – نوع مراجعه – تاریخ – سن – علائم بالینی – پزشک معالج )
22. تحویل شیفت به نوبت بعد – حضور در شیفت تا حضورکارکنان شیفت بعدی
23. ارائه راهنمایی لازم به بیماران جهت آمادگی قبل از گرافی و سونوگرافی در صورت نیاز
24. همکاری در انجام پروسسینگ فیلم های رادیولوژی در مواقع ضروری
25. استفاده از لباس فرم، مارکر، فیلم بچ، کارت شناسایی
26. ثبت تمام برگه های درخواست و سونوگرافی انجام شده در کشیک مربوطه
27. همکاری در آموزش دانشجویان
28. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف منشی:

1- پدیرش بیمار

2- کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار،تاریخ اعتبار

3- تعیین وقت لازم برای بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

4- تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایت نامه به بیمار وارائه راهنمایی های لازم

5- ثبت آماری عکسبرداری یا خدمات انجام شده در رایانه پذیرش واحد شامل؛شماره نظام پزشکی معالج،شرح خدمات انجام شده،کد پرتوکار یا شماره نظام پزشکی متخصص رادیولوژی و ...

6- قیمت گذاری وممهور کردن نسخ مراجعان با توجه به شرح خدمات انجام شده ومشخصات اسمی واحد کاری

7-  تعیین و اعلام تعرفه مصوب برای مراجعین مشمول پرداخت فرانشیز ویا درخواست های آزاد وارجاع آنان به صندوق مالی مرکز درمانی

8-  تحویل عکس ، اسکن یا گزارش سونوگرافی پس از رویت نام بیماران و درج مشخصات آنان بر روی پاکت وارائه به بیمار یا بخش مربوطه

9-  ارجاع کلیشه رادیوگرافی یا نتایج سایر خدماتی که نیاز به گزارش پزشک متخصص رادیولوژی دارد به پزشک رادیولوژیست

10- درج مشخصات اسمی در کاغذ زیر نویس فیلم وتحویل آن به پرسنل فنی

11- انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصص رادیولوژی یا سایر کادر فنی

12- راهنمایی وهدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل داشتن آمادگی،ارجاع به پزشک متخصص وکادر فنی

13- پاسخگویی به تلفن های بخش وتحویل مکاتبات ومرسولات اداری به مسئولین مافوق

14-  مرتب نمودن تابلوهای اعلانات بخش

15- تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوی پزشک متخصص رادیولوژی یا سرپرست مافوق

16- انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد.

شرح وظایف کاردان رادیولوژی:

دادن دستورات لازم جهت آمادگی بیماران برای انجام رادیوگرافی .

آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به‌نحوی‌که مشاهده عضو بیمار برای عکس‌برداری امکان‌پذیر باشد .

آماده نمودن و به کار انداختن دستگاه با توجه مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یافلوروسکوپی از عضو موردنظر بیمار به عمل می‌آید .

کنترل کلیدهای دستگاه رادیوگرافی .

اقداماتی جهت تهیه لوازم و داروهای موردنیاز واحد رادیولوژی .

تهیه و تنظیم آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه .

همکاری با کارشناسان مربوطه در طرح‌ریزی و انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی با نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه.

آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر .

کمک در رفع مشکلات افراد تحت نظر و تنظیم برنامه‌های کشیک و روزانه در واحد مربوطه .

همکاری با کارشناسان مربوط درزمینهٔ انتخاب روش‌های مناسب به‌منظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه.

مشارکت با کارشناسان مربوط در انجام کارهای روزانه ازجمله فلوروسکوپی و آنژیوگرافی.

انجام سایر امور مربوط.

شرایط احراز طبقات مختلف ازنظر تحصیلات و تجربه .

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) فنّاوری پرتودرمانی ( رادیوتراپی ) و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز

 

1.       پذیرش بیمار طبق درخواست پزشک

2.       کنترل بیمه‌ها با شخص بیمار

3.       کنترل مندرجات بیمه مثل تاریخ اعتبار و سایر موارد

4.       کمک و همیاری مریض جهت وضعیت دادن به بیمار جهت انجام گرافی

5.       تهیه گرافی از بیمار طبق درخواست پزشک

6.       ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی در تاریکخانه

7.       آماده نمودن دارو و سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه ظهور و ثبوت

8.       کمک به کارشناسان و مسئول بخش جهت بهبود روند کار

9.       کمک به بیمار و پزشک مربوطه جهت تشخیص بیماری


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0