نام و نام خانوادگی: آقای جعفر ایراندوست
    سمت:  مدیر امور مالی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا
    مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری/ کارشناسی ارشد مدیریت تحول                  
     تلفن تماس:   33332930-028   داخلی 218 
    آدرس: قزوین- خیابان بوعلی - بیمارستان بوعلی سینا

 

شرح وظایف و اختیارات

الف: برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی در چهارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین مقررات و قوانین موجود
در آیین نامه و دستور العملهای مصوب  امور مالی

ب: تهیه صورت های مالی سالیانه

ج: تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

د: ایجاد هماهنگی و نظارت بر پرسنل امور مالی برای انجام کلیه امور محوله واحد های  زیر مجموعه

حوزه ریاست اداره منابع مالی وحسابداری شامل:

مسئول درآمد :خانم مهدیه بذرافشان
خانم موسی کاظمی
عیرضا داروان 

الف - جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت - پرسنل: آقای حبیب مرادی

ب - رسیدگی اسناد- پرسنل: خانم زهرا حیدری


الف- جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت

طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم جمعداری اموال و حسابداریدارایی های ثابت بیمارستان

ب - رسیدگی اسناد

طراحی ،توسعه،تدوین ،استقرار و بروزآوری مجموعه دستورالعملها،چارچوب ها و آیین نامه ها ی رسیدگی و کنترل مالی و حسابداری و تهیه
ابزار ها وتکنیک ها
و مجموعه فرم ها و فرمت ها و رویه های مورد نیاز برای رسیدگی به اسناد وبررسی فعالیت های مالی و حسابداری بیمارستان با هماهنگی
و تعامل با واحد ها ومراکز ذیربط

انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

اداره / واحد رسیدگی و جمعداری اموال شامل:

واحد بودجه و گزارشات

 1- طراحی ،توسعه ،استقرار و به روز آوری نظام بودجه ریزی و بودجهبندی و کنترل بودجه بیمارستان به روش بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل ها
استانداردها
تکنیک ها و رویکردهای روز و پذیرفته شده در کشور و در سطح بین المللی مرتبط با بیمارستانها

 2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم های حسابداری مدیریت بیمارستان به منظور شناسائی ،اندازه گیری ،جمع آوری ،طبقه بندی
 ارائه تفسیر
وگزارشگیری اطلاعات مالی بیمارستان

 3-جمع آوری ،مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهایفیمابین بیمارستان و سازمان های بیمه گر

 4-ابلاغ و اطلاع رسانی بودجه های مصوب و یا تغییر یافته و اصلاحشده به بخش ها و واحد های ذیربط در بیمارستان 


اداره / واحد حسابداری شامل:

 1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم های حسابداری و مالیمورد نیاز بیمارستان به منظور انجام فعالیت های مختلف حسابداری

 2-طراحی شیوه کدگذاری جهت حساب های مختلف مطابق با شرایط و نیازهای بیمارستان به نحوی که امکان تهیه انواع گزارش ها ایجاد گردد

 3-تهیه ،تنظیم و صدور کلیه اسناد حسابداری مورد نیاز

 4-تهیه لیست های بیمه و مالیات و ارسال آن به سازمان های مربوطهدر موعد قانونی

 5-ورود اطلاعات اسناد مالی صادر شده به نرم افزار حسابداری

 6-همکاری و هماهنگی با سایر واحد های مدیریت منابع مالی وحسابداری بیمارستان

 7- انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با خزانه داری بیمارستان

اداره توسعه درآمد و بیمهگری شامل:

 1- طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم توسعه درآمد وبیمه گریبیمارستان و جمع آوری ،مطالعه،طبقه بندی و نگهداری کلیه قوانین و مقررات
دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط باتعرفه خدمات بیمارستانی ،ضریب k و تعرفه سازمان های بیمه گر و ... و انجام کلیه اقدامات
لازم به منظور کسب اطلاعاز آخرین وضعیت تعرفه های مذکور

 2- طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم ترخیص بیماران

 3- کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمان های بیمه گر با توجهبه نوع بیمه بیمار

 4- انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0