شرح وظایف کارشناس تغذیه


تهیه و تدوین فرمولهای خاص غذائی برای بیماران طبق دستور پزشک
تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا
تهیه و تدوین و اجرائی برنامه های تحقیقاتی خاص در زمینه درمان با رژیم و تغذیه
   تنظیم برنامه غذایی بیماران متناسب با نوع بیماری در آنها و تجویز پزشک معالج
انجام مشاوره و آموزش تغذیه متناسب با نوع بیماری ، به بیمار در صورت درخواست مشاوره توسط پزشک
نظارت بر تهیه فرمولاسیون محلولهای گاواژ
کنترل و نظارت مواد غذایی در هنگام آماده سازی قبل از طبخ ،هنگام طبخ و بعد از طبخ و توزیع آن
نظارت بر وضعیت بهداشت محیط ارائه خدمات غذایی(آشپزخانه)
اعلام آمار غذایی به انبار مرکزی جهت صدور مجوزخروج مواد غذایی از انبار به آشپزخانه
نظارت بر تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش تغذیه
تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی خود در ارزشیابی منظم کار آنها
نظارت بر انبارهای مواد غذائی از نظر موازین بهداشتی و معیارهای انبارداری
جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه به مدیریت مرکز
نظارت بر عملکردشرکت پیمانکارتغذیه بر اساس بندهای قراردادی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0