مسئول واحد:طاهره برخورداری 

تلفن داخلی : 226/227

شرح وظایف مدارک پزشکی

نظارت بر واحدهاي تحت پوشش پذيرش و ترخيص بيماران، بايگاني، كامپيوتر، آمار بيمارستان
نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها در زمان پذيرش تا ترخيص بيمار
نظارت بر نحوه پاسخگويي به شكايات قانوني
بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي - روشهاي كار - وسايل - جا و مكان قسمت مدارك پزشكي
درخواست و نظارت بر تهيه كليه فرمهاي پرونده هاي بيمارستاني
شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدارك پزشكي
همكاري در تجزيه و تحليل كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه
نظارت بر صدور جواز دفن و گواهي ولادت
نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بيمارستان
همكاري در تحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي پزشكان و دانشجويان
بررسي آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق
شركت در برنامه هاي آموزشي - تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي
آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر
نظارت در رعايت نظم وانضباط اداري پرسنل
پيگيري تامين نيروي انساني در واحد مربوطه
تهيه برنامه كشيك پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و امتياز طرح مشاركت كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط
ارزشيابي ساليانه و ماهيانه كاركنان تحت پوشش
برنامه ريزي ، تقسيم كار و در صورت مرخصي جايگزيني نيرو در واحد مربوطه
نظارت بر عمكرد و نحوه برخورد كاركنان تحت پوشش
ثبت وگزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط شامل درخواستها ، وقايع غير مترقبه ، حوادث ، كمبودها و نقايص
راهنمايي و كمك به كارآموزان رشته پذيرش و مدارك پزشكي و مدیریت خدمات بهداشتی  
نظارت بر كدگذاري بيماريها و تهيه اندكس بيماريها برابر روشهاي معمول يا براساس طبقه بندي بين المللي .
نظارت بر كدگذاري اعمال جراحي و تهيه اندكس اعمال جراحي برابر روشهاي معمول يا براساس طبقه بندي اعمال جراحي
كنترل و نظارت بر انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روشهاي تعيين شده
پاسخ به مكاتبات مربوط به مدارك پزشكي از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز
نيازسنجي و هماهنگي برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي روسا و كاركنان اداره مدارك پزشكي
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0