مسئول واحد : آقای ولی اله حسینیان کارشناس ارشد مدارک پزشکی

تلفن داخلی : 365-207

شرح وظایف واحد اسناد پزشکی

اخذ پرونده هاي بستري و سرپايي بیماران ترخيص شده  از بخشها
بررسی پرونده ها و پی بردن به اشکالات موجود در پرونده ها
برگشت پرونده ها به بخشها جهت رفع نواقص احتمالی
پیگیری جهت بازگشت و رفع نواقص پرونده های ارسالی به بخش
تهيه صورتحساب بيمه مربوط  به هر پرونده و تحويل آنها به كارشناس بيمه مستقر در بيمارستان جهت تائيد
رفع اشكالات كه از طرف كارشناس بیمه اعلام شده است


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0