مدیریت خدمات پرستاری: محمد یوسفلی

درجه علمی: کارشناس پرستاری ،کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مرتبه علمی: -
سوابق اجرائی: سوپر وایزر بالینی مرکزآموزشی درمانی بوعلی سینا
             مسئول واحد بهبود کیفیت مرکزآموزشی درمانی بوعلی سینا
             کارشناس اموربیمارستانهامعاونت درمان
             کارشناس مسئول اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان 
             ارزیاب ارشد کشور
              مدیر پرستاری بیمارستان شفا تاکستان


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0