رئیس بخش: دکتر سیدسعید فرزام (فوق تخصص جراحی قلب)

مسئول بخش: خانم فروزان بارانی کارشناس پرستاری

منشی:صغری کلهر
 

کادر درمانی:

شامل دونفر فوق تخصص جراحی قلب، دونفر فوق تخصص بیهوشی قلب ، 15نفر کارشناس پرستاری
کادر خدماتی: 6 نفر 
تعداد تخت:7تخت فعال
محل استقرار:
طبقه اول ساختمان شماره یک بیمارستان ، طبقه اول ، جنب بخش اتاق عمل قلب و سی سی یو دو قرار دارد.

 تماس بابخش:
شماره تلفن بیمارستان 2 الی  33332930-028
شماره داخلی بخش :374


ملاقات بیمار در داخل بخش ممنوع است

 امکانات و تجهیزات بخش پیوست می باشد.

شرح وظایف سرپرستار

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد : بشرح زیل است :
الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )
6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
9- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب – سازماندهی :
12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
13- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
20- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
23- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
24- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
25- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... )
26- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ...
27- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
28- مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه
29- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
30- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها
31- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق
32- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه عمومی (ICU)

 

1-     پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار .

2-   مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علایم حیاتی ، قلب – تنفس – اعصاب مرکزی و محیطی ،
ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی .

3-     انجام معاینات فیزیکی لازم ، ثبت آن ها و گزارش موارد غیر طبیعی .

4-     تعیین سطح هوشیاری و بررسی GCS  .

5-     حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه ، اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون در موارد ضروری .

6-      آموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق .

7-     اتصال آرترلاین ( راه شریانی ) بیمار به وسایل مربوطه .

8-     گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک .

9-     بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروری به پزشک .

10- برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست .

11- مراقبت از مددجویان دچار اختلالات حسی – حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی حرکتی .

12- بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی ، پروتزها و کمکی .

13- تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار .

14- همکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی ، درمانی و توانبخشی .

15- انجام فرایند تغذیه مددجو از طریق لوله های گوارشی و T.P.N .

16-  تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو .

17- اجرای اصول مراقبت و همکاری در جداسازی بیمار از ونتیلاتور .

18- خارج کردن لوله تراشه – با نظر پزشک ، انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو .

19- مانیتورینگ قلب ، تشخیص دیس ریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک .

20- تنظیم و به کار گیری دستگاه D.C  شوک در موارد ضروری .

21- انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار .

22- انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی از طریق دهانی و nasotracheal  osotracheal ، لوله تراشه تراکیاستومی .

23- تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش های لازم در مراقبت از خود ( (self care .

24- ارزیابی عملکرد LABP ;NGT; chest tube  سوند فولی ، پیس میکر ، لوله تراشه و انواع درن ها و ثبت
و گزارش موارد غیر طبیعی .

25- کنترل فشار ورید مرکزی (C.V.P )  ، و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک .

26-  انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ( آموزش و پژوهش ) .

27- آرامش سازی محیطی فیزیکی ، کنترل دما و نور ، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار .

28- تنظیم میزان محرکهای حسی به منظور تقویت حسی بیمار .

29- انجام مراقبت های پرستاری ویژه به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان – توهم – بی قراری حرکتی .

30- ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده .

تذکر :

1-     همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و
CPR  را گذرانده باشد .

2-     شامل DC  شوک و تزریق داروهای اینوتروپ مثبت ( آدرنالین - آتروپین - دوبوتامین ) .


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0