شرح وظایف کارپردازی

استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مافوق
دریافت درخواستهای خرید خدمات که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
رسیدگی به کلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
دریافت درخواستهای خرید کالا از انبار
خرید تجهیزات مصرفی واحدها پس از تأیید مدیریت
تنظیم اسناد کارپردازی و ثبت در شبکه کامپیوتر بیمارستان
تنظیم اسناد پرداخت با اولویت متناسب  (تاریخ خرید- اهمیت خرید)با هماهنگی مافوق
شرکت در جلسات بازگشایی استعلام بهاء
انجام سایر امور طبق دستور مسئول مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0