شرح وظایف واحد مددکاری
تهيه و تنظيم مدارك لازم براي استفاده از اعتبارات مالي كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل و پيگيري تا دريافت وجه از كميساريا
تشويق نمودن بيماران به استفاده از يكي از بيمه هاي اجتماعي و راهنمايي قدم به قدم آنها تا حصول نتيجه
تشويق نيكوكاران و كارفرمايان به ايجاد مراكز خدمات اجتماعي و جذب افراد خير جهت رسيدگي به خانواده هاي بي بضاعت
مصاحبه و بررسي مسائل و مشكلات بهداشتي، درماني، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي بيماران در ارتباط اجتماعي با بيماري
بررسي وضعيت مالي بيماران و اعلام نظر تخصصي و حل مشكلات پرداخت هزينه هاي درماني از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع موجود و در صورت لزوم معرفی به سازمانهای حمایتی
مشاوره و ايجاد ارتباط مطلوب و سالم بين بيمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشكل آنان
تماس با موسسات درماني در ارتباط با هماهنگي و كاهش مشكلات بيماران بستري و سرپايي كه به درمان نياز دارند
تهيه گزارش ها ، آمارهاي مربوطه و انجام مكاتبات لازم
شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري، نوزادان رها شده و شناسايي خانوده توسط مددكار، يا تحويل بيمار به بهزيستي از طريق دستور مقامات قضائي
برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاهاي انتظامي، پليس امنيت اخلاقي به منظور:
                * تعيين تكليف در مورد نوزادان رها شده، موارد كودك آزاري و كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

               * تشخيص هويت بيماران مجهول الهويه بستری در بخش اورژانس

               * پيگیري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز

انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0