تلفن مرکز: 2_33332930 (028)
 فکس : 33326033_33342009 (028) 
پست الکترونیک: boali.hospital@qums.ac.ir
آدرس مرکز : خیابان بوعلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

به دلیل عدم امکان ملاقات بیماران در بخش های کرونا جهت ارتباط همراهان با بیماران بستری در بخشهای آی سی یو کرونا شماره تماسی تهیه و در اختیار بخش های مذکور قرار داده شده است مدت زمان ارتباط با بیمار هوشیار یکبار 3 دقیقه در روز میباشد.

شماره تماس: 09306736225

جهت مراجعه به موسسه خیریه بیمارستان بوعلی سینا بر روی آرم موسسه در زیر کلیک نمایید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0