نام و نام خانوادگی: خانم نوید صاحبی

سمت :رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی:

سوابق اجرائی: 
شماره تماس :02833339049 داخلی 211

 
شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی

برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف اداری
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط
نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
شرکت در جلسات و کمیته های مختلف و ارائه نظرات مشورتی
اعلام موافقت احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهای رسیده
رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی،انبارداری،تعمیرات و نگهداری خودروها
سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار،تعیین حدود اختیار در بین واحدهای تابعه
برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
تهیه و تنظیم اغلب پیش نویس های مکاتبات اداری بیمارستان
انجام امورات مختلف از جمله:ارزشیابی
نظارت بر امورات مربوط به واحد کارگزینی و دبیرخانه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0