رئیس بخش :دکتر عطاپور، متخصص داخلی
سرپرستار : خانم مریم پوربخشیان، کارشناس پرستاری                                                  

تعداد نیرو:

26 نیروی کارشناس پرستار-1نفربهیار-1منشی -4خدمات آقا-3خدمات خانم    

امکانات وتجهیزات:

مانیتورینگ دیواری با قابلیت کنترل فشار خون وپالس اکسی متری16 دستگاه

دستگاه الکترو شوک زول3 دستگاه                                                                 

دستگاه نوار قلب   2 دستگاه                                                                                   

ترالی اورژانس 3 دستگاه                                                                                           

ونتیلاتور پرتابل7دستگاه                                                                               

ساکشن 4 دستگاه  پرتابل                                                                                   

اتاق احیا                                                                                                             

اکسیژن سانترال
1دستگاه اکوکاردیوگرافی پرتابل
1دستگاه سونوگرافی
1دستگاه رادیولوژِ ی پرتابل به همراه پاراوان سربی
1دستگاه نبولایزر

16تخت فعا ل     
محل استقرار بخش اورژانس: ضلع غربی بیمارستان- درب ورودی اورژانس ازخیابان نادری

تلفن:32,35-33332930-028      داخلی:428-420

شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس

1. کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2. بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
7. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشی)
9. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
10. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
11. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
12. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
13. برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
14. توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
15. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
16. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18. نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
19. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
20. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها .....)
21. مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
22. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه
23. مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری
24. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
25. تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
26. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
27. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
28. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
29. ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و ....
30. کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص
31. کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
32. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
33. مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمانف،تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ( بر حسب ضرورت)
34. نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهای آمار ماهیانه
35. کنترل و نظارت تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
36. کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار
37. آشنایی کامل به CPR (احیا)
38. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
39. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
40. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
41. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص
42. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس

علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد:
الف – واحد تریاژ
1- ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده
2- ارزیابی سیستماتیک و سریع ثانویه در بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی
3- ثبت موارد ارزیابی مددجو با توجه به مشکل اساسی وی
4- ارائه مراقبت های فوری به صلاحدید در صورت نیاز
5- قرار دادن مددجو در یکی از رده های طبقه بندی فوریت و اعلام کد در صورت نیاز
6- بررسی مجدد و متناوب مددجویان
7- راهنمایی و انتقال بیمار به اورژانس براساس رده طبقه بندی :
8- تکمیل فرم بررسی تریاژ
9- راهنمائی و انتقال بیمار به اورژانس بر اساس رده طبقه بندی
ب – واحد CPR
1- بازکردن راه هوایی با در نظر گرفتن احتمال آسیب های نخاع گردنی و برقراری تهویه مناسب
2- گذاشتن لوله داخل تراشه در مواقع اضطراری و عدم حضور پزشک
3- خارج کردن لوله تراشه درصورت لزوم
4- انجام کریکوتیروئیدوتومی درصورت نیاز با دستور پزشک
5- برقراری ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
6- هماهنگی با واحدهای مختلف جهت انجام پروسیجرهای کلینیکی و پاراکلینیکی
7- گرفتن نمونه خون شریانی
8- مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری و بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی
9- تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
10- اکسیژن تراپی به روشهای غیرتهاجمی ( بکارگیری انواع ماسک و کانولاها )
11- ساکشن کردن مددجو ( دهانی ، بینی حلقی ، اندوتراکئال و تراکئوستومی )
12- فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک
13- گرفتن ECG 12 ، 15 ، 18 لید و لوئیس
14- برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی
15- برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار داخلی و ورید سابکلاوین
16- اندازه گیری CVP
17- بکارگیری نبولایزر
18- بکارگیری دستگاه دفیبریلاتور
19- گذاشتن پیس میکر موقت خارجی
20- اندازه گیری فشارخون شریانی به روش تهاجمی
21- اندازه گیری فشار داخل مغزی
ج- واحد اورژانس
1- گذاشتن NGT و OGT
2- انجام گاواژ و لاواژ معده
3- ارزیابی صدای قلب جنین
4- بکارگیری دستگاه همودیالیز در موارد اورژانس
5- خارج کردن لنزهای تماسی و پروتزهای چشمی
6- شستشوی چشم
7- خارج کردن جسم خارجی سطحی از ملتحمه و بی حرکت کردن اجسام خارجی عمیق
8- اندازه گیری قدرت بینایی با استفاده چارت
9- شستشوی گوش
10- مدیریت ازدحام در بخش اورژانس
10- کنترل عملکرد مناسب تجهیزات و تعداد مورد استفاده در بخش در هر شیفت


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0