شرح وظایف واحد اموال

تنظيم دفاتر اموال و ثبت اموال در این دفاتر
ايجاد شماره اموال برای اجناس خريداری شده
محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کليه اموال بیمارستان
تهيه فرمهای اموال وثبت آنها در رايانه
تفکيک وسائل اسقاطی وتنظيم و مرتب نمودن کليه پرونده های مربوطه
نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار
انبار گردانی انبارهای بیمارستان
 حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعميرات اموال


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0