شرح وظایف واحد بهبود کیفیت


تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه
بررسی کیفیت خدمات
ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
هماهنگی لازم در خصوص اعتباربخشی سالانه بیمارستان
ایجاد هماهنگی بین بخشی
ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان
تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط از طریق کمیته تحول اداری
پایش مستمر فعالیتها،جمع آوری اطلاعات، تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مسئولان واحدهای داخل بيمارستان
بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
بررسی رضایتمندی ارباب رجوع
ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات
نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل با مشارکت در کمیته نظام پیشنهادات مرکز
تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه
شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط
هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضاعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
شرکت در  کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات مربوط
تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0