منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  - درمانی استان قزوین

ما اعتقاد داریم: 

 •  خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می شود
 •  از مهم ترین معیار های موفقیت ما جلب رضایت خدمت گیرندگان  است . ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پای بندیم
 •  ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند ،  پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان  نداریم
 •  در دستیابی به اهداف دانشگاه را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می دانیم

همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می شود ، فراموش نخواهیم کرد :

 •  هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم
 •  نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان  را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم
 •  را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم
 •  پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم
 •  سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نمائیم
 •  اطلاعات و راهنمایی لازم را بطور کامل در اختیار خدمت گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم
 •  فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود
 •  صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و در ارایه خدمت آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می بندیم
 •  پوشش ، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد
 •  وظیفه خود می دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم
 •  ادب ، خوش رویی  ، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم
 •  همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد
 •  همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان  توجه و اقدام می کنیم

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0