شرح وظایف پذیرش و صندوق اورژانس


1-پذیرش کلیه بیماران مراجعه کننده با دستور بستری

2-صدور قبض جهت بیماران

3-دریافت وجه از بیماران برابر قبض صادره

4-صدور کارت همراه

5- تشکیل پرونده جهت بیماران بستری

6-هماهنگی لازم با بخش مربوطه جهت پذیرش بیمار

7-تکمیل پرونده ها وتحویل آن به مسئول پذیرش جهت رسیدگی

8-انجام سایر امور طبق دستور مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0