مسئول انبار : آقای سید علی اکبر فخاری

تلفن داخلی: 306

شرح وظایف واحد انبار

برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود
همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده
نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان
مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده
ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي
ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط
درخواست خريد كالاها به تداركات ،در صورت عدم موجودي كافي
حفظ و حراست از کلیه اجناس تحویل شده به انبار در برابر مخاطرات
پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع مواد  و كالاها
تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط
تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي
صدور فرمها از قبیل قبض انبار، حواله انبار و فرمهای مرجوعی و ...


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0