پژوهش

واحد توسعه ی تحقیقات بالینی

معاون پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر رقیه مهردل

                               سمتمعاون پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

                               مدرک و رشته تحصیلیمتخصص نورولوژی

                                مرتبه علمیاستادیار

                               تلفن تماس:  02833356696

                              آدرسقزوین - خیابان بوعلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

فعالیت های پژوهشی دکتر مهردل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین( لینک به سامانه جامع پژوهان یا سامانه علم سنجی)

 

 

 

کارشناسان واحد:

خانم دکتر سمیرا دودانگه دکتری PHD انگل شناسی پزشکی

خانم مولاوردیخانی کارشناس واحد پژوهش

اعضای شورای پژوهشی مرکز: دکتر علی پازکی ، دکتر حمیدرضا جوادی ، دکتر ماهیار صدیقی ، دکتر علیرضا نیکونژاد ، دکتر حسین مژدهی پناه ، دکتر زهرا حسین خانی ، دکتر حسین رفیعی ، دکتر زهرا حسینی

آیین نامه واحد های توسعه تحقیقات بالینی

 

فرم های پژوهشی:

فرم چک لیست داوری پایان نامه

فرم پروپزال پایان نامه

فرم پیشنویس طرح پژوهشی

فرم تایید اتمام کار پایان نامه

فرم ارائه نتایج پژوهش

فرم تاییدیه خاتمه طرح تحقیقاتی

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0