شرح وظايف كارشناس كنترل عفونت

 

1-شناخت منابع عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش

2-بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبتها براي پيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني

3-همكاري در توسعه و اجرائي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي

4- شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با سايرگروهها برگزار مي شود.

5- تشكيل پررونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات  دوره اي واكسنياسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش  از موارد مثبت

6- ارزيابي وسايل وتجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان

7- بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور

8-تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت در بخشهاي ويژه و سايرقسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي  مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت

9-نظارت و ارزشيابي از اجری ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

10-نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود

11-همكاري باتيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروزعفونت در همه گيريهاي بيمارستاني

12-شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي

13-انجام سایر امور طبق دستور مسئول مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0