EDO

معرفی:
واحد توسعه آموزش بالینی (  EDU) مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  ( EDC) با هدف ارتقای کیفیت آموزش در حیطه های برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی ، اخلاق حرفه ای، آموزش مجازی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.

 

معرفی افراد:
مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی :               جناب آقای دکتر علی پازکی
سمت :                                                        معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
مدرک تحصیلی:                                          متخصص قلب
مرتبه علمی:                                               استادیار

 

کارشناسان واحد EDO :                            خانم همیرا حیدری   کارشناس رایانه

                                                                 خانم زینب افلاطونی  کارشناسی بهداشت محیط

کارشناس واحد آموزش :                           خانم مریم کریمی  کارشناسی بهداشت حرفه ای
 

 


شرح وظایف:
دفتر توسعه آموزش بالینی جهت نیل به هدف توانمندسازی اساتید بر اساس نیازسنجی بعمل آمده اقدام به برگزاری کارگاه های
آموزشی متعدد می نماید. عناوین کارگاه های متداول در حیطه های مختلف آموزشی به شرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقا کیفیت
-1روش های تدریس نظری و بالینی
-2روش های ارزشیابی نظری و بالینی
-3روش برنامه ریزی درسی
-4تدوین طرح درس
-5نحوه برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب مؤثر
-6آموزش مبتنی بر شواهد
-7آموزش مجازی
-8اخلاق در آموزش بالینی
-9نحوه نوشتن پروپوزال طرح توسعه آموزش
سایر شرح وظایف:
-1
ارزیابی وضعیت موجود آموزش بالینی و بسترهای موجود جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی و ارائه گزارش مکتوب روزانه به رابط EDUها
-2زمانبندی و مدیریت استفاده از کلاس های آموزشی موجود در بیمارستان توسط تمامی گروه های آموزشی
-3برقراری ارتباط مؤثر با کلیه اساتید حاضر در بالین جهت رفع مشکلات آموزشی موجود در بالین
-4نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی و عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزشی به وسیله چک لیست های مربوطه و ارائه
بازخورد به ریاست ، معاون آموزشی و پژوهشی ، اعضاء هیأت علمی و...
-5
برنامه ریزی و ارائه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در
چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه ، دانشکده پزشکی و بیمارستان

 

رسالت
دفتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر معاون آموزشی و پژوهشی و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر مرکز آموزشی درمانی تشکیل شده است.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ارتقای کیفیت آموزش به منظور ارتقای سلامت جامعه را ماموریت
اصلی خود میداند. مرکز این مأموریت را از طریق اهداف عملیاتی، برنامه ریزی، پایش و نظارت و در موارد لزوم اجرای فعالیت های
توسعه ای آموزش در سطح گروه های آموزشی و تلاش برای ارتقای منزلت آموزش در گستره وسیع دانشگاه محقق میسازد.
دفتر توسعه آموزش بالینی بر این باور است که هر مرکز آموزشی درمانی عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی است. لذا تمامی
اعضای هیات علمی، دانشجویان، مسؤولان و کارشناسان را همکاران خود برای تحقق این امر خطیر، ضروری و پیچیده می داند.

اهداف
هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ( ، )EDCبهبود ، ارتقا و توسعه
کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:
1.
توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در زمینه آموزش های بالینی ( نیازسنجی و سیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی)
2.
اعتلای اخلاق حرفه ای اعضاء هیأت علمی و فراگیران
3.توسعه آموزش مجازی
4.ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
5.اعتبار بخشی آموزشی
6.آموزش پاسخگو و عدالت محور
7.ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
8.برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی
9.تقویت ارتباط گروه های آموزشی در جهت ارتقاء و توسعه آموزش بالینی

 

 

 

 

فرایند های واحد EDO


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0