شرح وظایف کارگزینی


تهیه پیشنویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ، مرخصی،معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع ،بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
تکمیل فرمهای درخواست ها ارجاع شده از مافوق
ثبت پرونده آموزشی کارکنان
انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
بررسی پرونده پرسنلی جهت ارتقا طبقه
تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
کنترل تأخیر و تعجیل و حضور و غیاب کارکنان در مقاطع مختلف
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ قوانین لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه گزارشات لازم و ارجاع به مافوق
انجام سایر امور طبق دستور مافوق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0