دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۷۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
۲۰:۳۰
بازدید اعتباربخشی آموزشی مراكز آموزشی و درمانی
کد خبر : ۵۷۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ 
۲۰:۳۰
طرح مراقبت در منزل
کد خبر : ۵۷۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
۲۰:۳۰
کد خبر : ۵۲۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ 
۲۰:۳۰

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0