پذیرش

ترخیص

آنژیوگرافی

اکو

درمانگاه

اسپیرومتری

نوار عصب و عضله  EMG

نقشه راهنما

 

جهت دسترسی به قوانین مربوط به واحد های اداری کلیک نمایید.

جهت ارائه پیشنهاد، تماس با مسئولین دانشگاهی، نظرسنجی و ارائه شکایات در این قسمت کلیک نمایید.

جهت دریافت فرآیندهای اداری کلیک نمایید.

جهت دریافت فرآیندهای درمانی کلیک نمایید.

جهت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه کلیک نمایید.

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0