نام و نام خانوادگی: محمدرضا سالاری

سمت : سرپرست معاونت اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: مدیرت دولتی

رزومه کاری:

 

شماره تماس مستقیم : 02833339049

آدرس: قزوین - خیایان نادری - مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

زمان ملاقات : هماهنگی با مسئول دفتر


وظایف مدیر مرکز :
مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان
اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي وپيراپزشكي
شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره
تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه
هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر
نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر
نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست و مدیریت

 

 • برخورد مناسب و پاسخگويي به مراجعين
 • پاسخگويي به موقع به تلفنها و در صورت لزوم برقراري ارتباط با رياست و مديريت بيمارستان
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط
 • ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذيربط و يا واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده
 • راهنمايي و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگاني كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است.
 • تنظيم ليست متقاضيان داخلي يا خارجي جهت ملاقات با مقام مربوطه و تعيين ساعت ملاقات براي آنها
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمينارها براي اطلاع مقام مربوط
 • انجام امور مربوط به مخابره نمودن نامه ها از طريق نمابر
 • مرتب نمودن ميز ، دفتر كار و لوازم دفتر رياست ومديريت
 • تنظيم ساعات جلسات ، كميته ها و هماهنگي و پيگيري هاي مربوطه
 • انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0